Rubensdating

Meer is mooi

Inloggen
Snel zoeken 
Uitgebreid zoeken »Gebruiksvoorwaarden, bijgewerkt op 19/02/08

De regels van deze Algemene Voorwaarden gelden enkel voor de Leden en andere gebruikers van de Rubensdating site (hier www.rubensdating.com).

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn eigendom van Rubensdating. Derhalve is voor de gehele of gedeeltelijke verspreiding, exploitatie, weergave, reproductie of gebruik van deze gebruiksvoowaarden, via alle media en zonder enige beperking, voorafgaande toestemming van Rubensdating vereist. Het nalaten van het verkrijgen van toestemming leidt ertoe dat de inbreukmakende partij strafrechtelijk en civielrechtelijk vervolgd kan worden.

Rubensdating® is een dating website die via het Internet, via een mobiele telefoon (WAP of I-mode®) en een vaste telefoon toegankelijk is voor leden van Rubensdating. Sommige functies van de Rubensdating-Diensten zijn gratis toegankelijk. Andere Diensten zijn voor Rubensdating leden tegen betaling toegankelijk. Leden schaffen een abonnement aan (Pas voor 1 maand).

Wij verzoeken u de onderstaande Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u zich bij Rubensdating registreert als een Rubensdating Lid, om zo de ontwikkeling van een betrouwbare en kwalitatief hoogstaande site te waarborgen. Door Lid te worden van Rubensdating, verklaart u dat u akkoord gaat met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, kunt u zich niet bij Rubensdating registreren. Registratie bij één of meer Diensten van Rubensdating, alsmede het gebruik van deze website, impliceert volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden door het Lid. Onderaan de registratiepagina bevindt zich een selectievakje met de tekst "Ik verklaar dat ik minimaal 18 jaar oud ben en dat ik de Gebruiksvoorwaarden van Rubensdating heb gelezen". Door op dit selectievakje te klikken, erkent het Lid dat hij/zij gebonden is aan alle bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1. definities
Artikel 2. toegang en registratie
Artikel 3. gebruik van Rubensdating
Artikel 4. tarieven en betalingsvoorwaarden


Artikel 5. privacy en bescherming van gegevens van leden

Artikel 6. intellectueel eigendom

Artikel 7. aansprakelijkheid en garantie

Artikel 8. beëindiging


Artikel 9. overeenkomst tussen het Lid en rubensdating


Artikel 10. toevoegingen van Rubensdating op de Gebruiksvoorwaarden

Artikel 11. jurisdictie en toepasbaar recht


Artikel 12. over Rubensdating

 


Artikel 1. Definities

Onderstaande woorden, beginnend met een hoofdletter, zijn binnen het kader van deze Gebruiksvoorwaarden als volgt gedefinieerd:

"Rubensdating" verwijst naar het geheel van Diensten dat erop gericht is persoonlijke, vrijetijds en niet-zakelijke on-line ontmoetingen tussen personen te faciliteren. Rubensdating is op verschillende manieren toegankelijk (via Internet, MMS etc.), zowel gratis als betaald.

"betalend lid" verwijst naar een betaald vast bedrag dat gedurende een bepaalde periode (van 1 maand), onbeperkte toegang geeft tot betaalde Diensten van Rubensdating, welke periode telkens met één maand kan worden verlengd, indien het vol membership is betaald met een creditcard of met een andere betalingsmethode die periodieke incasso mogelijk maakt.

"Dienst(en)" verwijst naar het geheel van Diensten dat toegankelijk is voor Rubensdating Leden, zowel de gratis als de betaalde Diensten.

"Betaalde Diensten" verwijst naar alle Diensten die toegankelijk zijn voor alle Rubensdating Leden die een geldige Pas bezitten.

"Lid/Leden" verwijst naar de, al dan niet betalende, geldig geregistreerde gebruiker(s) van de Rubensdating Diensten.

"Gebruiksvoorwaarden" verwijst naar deze overeenkomst.

 

Artikel 2. Toegang en registratie

2.1 Voorwaarden voor toegang en registratie

Het Lid is verantwoordelijk voor de middelen (computer, software, telecommunicatiesystemen, etc.) waarmee toegang tot de Diensten wordt verkregen. Dat geldt ook voor de kosten van telecommunicatie die voor het gebruik van rubensdating in rekening worden gebracht.

Om Lid te kunnen worden van Rubensdating, moet u tenminste 18 jaar oud zijn en alle verplichte velden van de registratieformulieren invullen.

Om Lid van Rubensdating te zijn dient men zich in te schrijven, een abonnement te hebben en de Algemene Voorwaarden die op de Rubensdating-site van het land waar het Lid woont staan te respecteren.

Het Lid garandeert dat de door hem of haar verstrekte gegevens correct zijn en overeenkomen met de werkelijkheid. Het Lid zal Rubensdating onmiddellijk op de hoogte stellen van wijzigingen in de gegevens die bij de registratie zijn verstrekt of zal deze gegevens zo nodig zelf aanpassen op de eigen pagina's van de Rubensdating site.

Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt ieder Lid over een of meer aanmeldingsnamen en een of meer wachtwoorden, afhankelijk van de verschillende Diensten waarvoor het Lid zich heeft geregistreerd (Internet, nieuwsbrieven, telefoon). Deze aanmeldingsnamen en wachtwoorden zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet aan derden bekend worden gemaakt of met derden worden gedeeld. Als een Lid deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in strijd is met het doel van deze informatie, zal Rubensdating het account van het Lid opheffen.

Het Lid is als enige aansprakelijk voor het gebruik door derden van de aanmeldingsgegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het account van het Lid worden gedaan, ongeacht of deze al dan niet frauduleus zijn. Het Lid vrijwaart Rubensdating tegen elke vordering van deze aard. Aangezien Rubensdating niet verplicht is tot en evenmin beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerde kan worden gecontroleerd, is Rubensdating bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een Lid door iemand anders wordt gebruikt. Als het Lid redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of account door iemand anders worden gebruikt, moet hij of zij Rubensdating hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

Wanneer een Lid een vriend(in) wil introduceren en de contactgegevens van deze persoon naar Rubensdating stuurt, dient het Lid eerst toestemming van de vriend(in) te hebben verkregen om zijn/haar gegevens door Rubensdating te laten verwerken. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om deze vriend(in) via een elektronisch bericht op de hoogte te brengen van Rubensdating en haar Diensten. Dit bericht zal worden gestuurd in naam van en op het account van het Lid dat Rubensdating deze persoonlijke gegevens heeft verstrekt. Op die wijze verstrekt het Lid openlijk en vrijwillig de betreffende informatie op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.

Vanuit het oogpunt van veiligheid en kwaliteit zal Rubensdating de accounts opheffen van Leden die de datingservice gedurende minimaal zes maanden niet hebben gebruikt, en geen geldig abonnement (Pas) meer hebben. Deze periode van zes maanden zal aanvangen ofwel op de datum dat de abonnementsperiode afloopt.

2.2 Bedenkingrecht

In overeenstemming met Artikel L 121-20 van de Franse Consumenten Wet is het Lid op de hoogte van het feit dat hij/zij het recht heeft om, gedurende een periode van zeven kalenderdagen vanaf de datum dat hij/zij de Diensten heeft geaccepteerd, deze acceptatie ongedaan te maken, zonder boete en zonder opgave van een reden daartoe. Echter, op grond van Artikel L 121-20-2, sub 1 van de Franse Consumenten Wet, kan het Lid dit recht niet meer inroepen, wanneer hij/zij reeds tot de betreffende Diensten is toegetreden.

 

Artikel 3. Gebruik van Rubensdating

Na registratie en na aanschaf van de vereiste membership, kan het Lid gebruik maken van de Diensten van Rubensdating. De prijzen en betalingsvoorwaarden voor de verschillende Diensten zijn vermeld in het Artikel "Tarieven en Betalingsvoorwaarden" van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, welke ten allen tijde toegankelijk zijn via de Rubensdating website tijdens de presentatie of het gebruik van de Betaalde Dienst(en) waar het Lid toegang toe wenst.

3.1. Verplichtingen voor Rubensdating

Rubensdating biedt op afstand en door middel van electronische middelen een on-line dating service aan via het Internet. Het is niet Rubensdating’s doel om te adviseren over of als bemiddelaar op te treden voor huwelijken en lange relaties. Het behoort niet tot Rubensdating’s activiteiten om off-line ontmoetingen te organiseren, om toegang te verlenen tot het Internet netwerk of om een elektronische communicatie service aan het publiek aan te bieden. Die tengevolge heeft Rubensdating geen wettelijke verplichting om de identiteit van Leden vast te stellen wanneer zij op de Rubensdating website komen of om toezicht te houden op de geplaatste inhoud van de Leden. Omdat Rubensdating technisch niet in staat is om dergelijke Diensten te leveren, garandeert Rubensdating niet dat zij de identiteit van Leden zal vaststellen of dat zij de door de Leden, onder hun eigen verantwoordelijkheid geplaatste inhoud, zal wijzigen.

Rubensdating kan niet aansprakelijk worden gehouden voor in strijd met de waarheid gedane uitingen van het Lid. Om die reden is het noodzakelijk dat Leden bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen wanneer zij afspreken om een ander Lid te ontmoeten. Rubensdating aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontmoetingen tussen Leden op de Rubensdating website of voor ontmoetingen tussen Leden en/of niet -leden die voortvloeien uit het gebruik van de Rubensdating website en bijbehorende Diensten. Bovendien is het bij een eerste afspraak raadzaam om iemand in uw omgeving daarover te informeren en om af te spreken in een openbare gelegenheid (café, bar, restaurant etc.)

In verband hiermee wijst Rubensdating de Leden erop dat zij via de Diensten aan andere Leden geen gegevens openbaar mogen maken aan de hand waarvan hun identiteit kan worden achterhaald (zoals achternaam, (e-mail)adres of telefoonnummer).

3.2 Verplichtingen voor het Lid

De bepalingen van dit Artikel zijn van toepassing onverminderd hetgeen in het Artikel "Beëindiging" is vermeld.

Tijdens het gebruik van de Diensten zal het Lid met name voldoen aan verbintenissenrecht, de rechten van derden en deze Gebruiksvoorwaarden.

3.2.1. Algemene verplichtingen:

Het Lid heeft de volgende Algemene Verplichtingen:

3.2.2. Belangrijke verplichtingen:

Het Lid heeft de volgende Belangrijke Verplichtingen:

Het niet voldoen aan de Belangrijke Verplichtingen zoals bovenstaand weergegeven vormt een ernstige wanprestatie door het Lid. Onverminderd de bepalingen in het artikel over "Beëindiging", behoudt Rubensdating zich het recht voor om bij schending van één of meer van deze Belangrijke Verplichtingen door een Lid, de overeenkomst met het Lid te beëindigen en definitief de account(s) van het betreffende Lid te verwijderen.

 

Artikel 4. Tarieven en betalingsvoorwaarden

De Betaalde Diensten kunnen worden gebruikt door Leden die in het bezit zijn van een Vol membership. De Leden kunnen een Vol membership aanschaffen met een creditcard of via overschrijving of incasso.

De tarieven en betalingsvoorwaarden van de verschillende Betaalde Diensten zijn hieronder aangegeven en zijn ten allen tijde raadpleegbaar op de Rubensdating website, en uiterlijk op het moment van de presentatie en/of het in gebruik nemen van de Dienst(en) door het Lid.

Rubensdating behoudt zich het recht voor de tarieven van de geleverde Diensten, gezien de evolutie van de kosten van de Diensten, te kunnen wijzigen, maar het Lid zal hiervan op de hoogte worden gebracht vanaf het moment van online plaatsen op de Rubensdating-site van deze wijzigingen. De wijzigingen gelden vanaf (1) een maand na online plaatsing.
Voor Leden die zich na het online plaatsen van deze wijzigingen inschreven gelden de wijzigingen meteen omdat zij het door het Lid worden aangeven deze te accepteren.

Conform artikel 10 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden kan het Lid waarvan het vol membership nog geldig is en reeds voor de wijziging van de voorwaarden aangekocht werd de Algemene Voorwaarden die ten tijde van de aankoop van het  vol membership golden tot het einde van de geldigheid van het vol membership behouden.
Het Lid waarvan de geldigheid van het vol membership reeds verlopen is kan in de (4) vier maanden volgende op de in werking treding van de nieuwe Algemene Voorwaarden de procedure die onder het artikel 'Opheffing' staat uitvoeren. Indien het Lid dit na die tijd nog niet heeft uitgevoerd word deze geacht de nieuwe Gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Tarieven worden vermeld in euro's en zijn inclusief BTW.

De aanschaf van een Membership ten laste van de account van het Lid valt nagenoeg samen met de goedkeuring van de transactie. Bij een overschrijving kan een validatie termijn tot 10 werkdagen gelden.

Na afloop van de termijn waarvoor het vol membership is aangeschaft, zal het vol membership, dat via een creditcard is voldaan, steeds voor dezelfde periode worden verlengd. Dit is  alleen anders indien  het Lid het abonnement bij Rubensdating voor het verstrijken van de vervaldatum van het vol membership opzegt ( tot 48 uur voor het verloop). In geval van maandelijkse verlenging van het vol membership zal betaald worden op dezelfde wijze als waarop het Lid aanvankelijk het vol membership betaalde, op basis van het tarief waarvoor het Lid zich aanvankelijk bij Rubensdating heeft geregistreerd.
Er zijn binnen deze betaling drie keuze mogelijkheden:

 

Artikel 5. Privacy en bescherming van gegevens van leden

Het is mogelijk dat door bepaalde gegevens, opmerkingen of inhoud (foto's en videobeelden) die Leden naar eigen inzicht en op eigen verantwoording en initiatief verstrekken, de etnische afkomst, nationaliteit, religie en/of seksuele voorkeur van een Lid wordt prijsgegeven. Door het verstrekken van dergelijke, geheel optionele, informatie geeft het Lid blijk van zijn/haar bedoeling en verklaart dientengevolge expliciet akkoord te gaan met en als enige verantwoordelijk te zijn voor de verwerking van deze 'gevoelige' gegevens door Rubensdating. Het Lid aanvaardt hiervoor uitdrukkelijk de volledige verantwoordelijkheid.

Ieder Lid kan toegang verkrijgen of om toegang verzoeken tot de informatie die betrekking op hem/haar heeft teneinde deze informatie aan te passen, te verwijderen of Rubensdating te verbieden hiervan gebruik te maken, door te schrijven naar het emailadres van Rubensdating  of door de persoonsgegevens formulieren in te vullen. Ieder Lid dient daarbij nauwkeurig zijn persoonlijke identificatie te vermelden.

Tijdens en na de registratie kunnen Leden zich, per e-mail of mobiele telefoon, aanmelden, en later desgewenst weer afmelden, voor het ontvangen van de nieuwsbrief van Rubensdating, speciale aanbiedingen van Rubensdating en/of van partners van Rubensdating. De rechten en garanties van Leden van Rubensdating zijn in het bijzonder in overeenstemming met de Franse wetgeving met betrekking tot "informatie technologie en civiele vrijheden", No. 78-17 van 6 januari 1978 zoals gewijzigd door Wet No. 2004-801 van 6 Augustus 2004 waarbij de EU Richtlijn 95/46 /EC van 24 Oktober 1995 terzake de bescherming van persoonlijke gegevens en privacy in the Europese Unie is omgezet in Frans recht; en de Franse wetgeving met betrekking tot "het vertrouwen in digitale economie", nummer 2004-575 van 21 juni 2004, (artikel L 33-4-1 zoals gewijzigd in de Wet op Post en Elektronische Communicatie en het nieuwe artikel L. 121-20-5 over de nieuwe Consumentenwet) geïmplanteerd vanuit de EU Richtlijn 2000/31/EC van 8 juni 2000 terzake elektronische dienstverlening en EU Richtlijn 2002/58/EC van 12 Juli 2002 terzake de bescherming van persoonlijke gegevens en privacy in elektronische communicatie.

5.1. Wanneer en waarom verzamelen we informatie over u?

Leden worden wanneer zij zich registreren bij de datingservice, deelnemen aan een spel, een enquête beantwoorden, chatten met andere Leden of een vol membership aanschaffen om persoonlijke gegevens gevraagd. Voor de toegang tot de Diensten zijn bepaalde gegevens vereist.

5.2. Welk soort informatie wordt gevraagd?

Wanneer Rubensdating om persoonlijke gegevens vraagt kan het gaan om uw naam, post- en/of e-mailadres, telefoonnummer (vast of mobiel), bankgegevens, informatie over uw uiterlijk, foto's, een stemopname, videobeelden, uw persoonlijke overtuiging, religie, interesses en de manier waarop u de datingservice gebruikt.

Daarnaast worden Leden en andere bezoekers mogelijk gevraagd om niet-persoonlijke gegevens, zoals de browser (Netscape, Internet Explorer, enzovoort) en de versie ervan, het besturingssysteem (Windows 98, Mac OS, enzovoort) en het IP-adres van de computer dat gebruikt wordt om ons te bezoeken, op te geven.

Rubensdating maakt bovendien gebruik van cookies waarmee tijdens het gebruik van de Rubensdating website gegevens over Leden worden opgeslagen. Hierdoor kunnen Leden ongestoord surfen, zonder deze informatie steeds weer op elke pagina te typen. Leden, die niet willen dat er cookies worden gebruikt, kunnen de desbetreffende opties in de internetbrowser aanpassen. Meer informatie hierover vind u in de browserspecifieke aanwijzingen voor het wijzigen van opties in het gedeelte 'Tracering' ('Your Traces') op de website: www.cnil.fr.

5.3. Wie heeft toegang tot informatie over mij?

De gegevens die over u worden verzameld, wanneer u zich bij Rubensdating registreert en u op onze Diensten abonneert, worden gebruikt om u overige Rubensdating-Diensten aan te bieden. Er is alles aan gedaan om onze databases zodanig te beveiligen dat uw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Slechts een beperkt aantal van onze medewerkers heeft toegang tot uw gegevens en dan uitsluitend wanneer nodig. Persoonlijke gegevens, anders dan uw persoonlijke advertentie en uw profiel, die u bij de registratie verstrekt, zijn niet toegankelijk voor derden: ze worden niet doorgegeven, verkocht of uitgewisseld. Een uitzondering hierop vormen de hieronder vermelde gevallen. Deze worden u van tevoren meegedeeld en daarmee dient u dan in te stemmen of daar maakt u geen bezwaar tegen.

Het is mogelijk dat wij u speciale aanbiedingen van onze partners sturen, na informatie onzerzijds en na uw expliciete toestemming daartoe tijdens de registratie, tenzij u tijdens de registratie of op enig moment daarna hiertegen bezwaar maakt. Als u onze aanbiedingen of die van onze partners liever niet ontvangt, kunt u dit tijdens of na de registratie opgeven op de Rubensdating website onder "Mijn Account" of via de post.

Rubensdating verstrekt soms algemene sociaaldemografische gegevens (geen namen) aan specifieke partners, zodat deze hun advertenties beter kunnen afstemmen (op categorieën zoals leeftijd, geslacht, enzovoort). In dergelijke gevallen worden geen gegevens verstrekt waaruit uw identiteit kan worden afgeleid.

De informatie in uw persoonlijke advertentie, zoekcriteria en profiel is toegankelijk via de website van Rubendating, via e-mail (nieuwsbrieven), en via de mobiele telefoon of via de audiotel-Dienst (een telefoonDienst waarvoor dient te worden betaald) van Rubensdating. Daarnaast kan deze informatie rechtstreeks door Rubensdating of door onze partners in nieuwsbrieven of op websites van derden, langs elektronische (e-mail, SMS, enzovoort) of audiovisuele (radio, televisie, enzovoort) weg, of via de geschreven pers (kranten, tijdschriften, enzovoort) worden verzonden naar personen die geïnteresseerd zijn in Rubensdating. Door de promotie van uw advertentie, zoekcriteria en profiel maakt u nog meer kans om iemand te ontmoeten.

Het Lid geeft Rubensdatig expliciet toestemming om de informatie die is opgenomen in zijn/haar persoonlijke advertentie, zoekcriteria en profiel (persoonsgegevens, beschrijving, foto's, videobeelden, enzovoort) te dupliceren en uit te zenden, via alle of een deel van de Rubensdating-Diensten (Rubensdating-site, internet, e-mail, audiotel) en/of meer algemeen via alle distributiemedia, in het bijzonder via de audiovisuele communicatiemiddelen (zoals pers, radio, analoge televisie, digitale televisie, kabel of satelliet) of via elektronische communicatie (e-mail, internet), over de hele wereld en gedurende de periode die, in deze Gebruiksvoorwaarden, tussen het Lid en Rubensdating is overeengekomen. Ook geeft het Lid Rubensdating  uitdrukkelijk toestemming om de voordelen van de bovenvermelde rechten over te dragen aan de partners en eventuele opvolgers van Rubensdating.

Leden die niet meer willen dat Rubensdating of de partners van Rubensdating de informatie uit hun persoonlijke advertentie, zoekcriteria of profiel dupliceren of uitzenden kunnen hun Rubensdating-account, onder de voorwaarden die worden vermeld in het Artikel "Beëindiging", opheffen. Omdat deze informatie bestaat uit de persoonlijke advertentie, de zoekcriteria en het profiel van het Lid, kan de beëindiging het vol membership bij de volgende update of versie, van deze communicatiemiddelen (druk, pers, audiovisueel of elektronisch) met de persoonlijke advertentie en het profiel van het Lid, ingaan.

 

Artikel 6. Intellectueel eigendom

6.1 Inhoud door Rubensdating verstrekt

De merken (inclusief Rubensdating®, flirt®, andere niet uitgesloten) logo's, afbeeldingen, foto's, animaties, videobeelden en tekst die op de Rubensdating website en in de Diensten voorkomen, zijn het intellectuele eigendom van Rubensdating of haar partners en mogen op straffe van juridische maatregelen niet worden gedupliceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Rubensdating of haar partners.

De gebruiksrechten die door Rubensdating aan Leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot de toegang, het downloaden, afdrukken en kopiëren naar alle media (vaste schijf, diskette, cd-rom, enzovoort) en tot het gebruik van deze documenten voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en tijdens de duur van het Rubensdating-lidmaatschap van het Lid. Al het andere gebruik door Leden zonder toestemming van Rubensdating is verboden.

Het is Leden in het bijzonder verboden om de Diensten, webpagina's van Rubensdating en de softwarecode van elementen waaruit de Rubensdating Diensten en de site zijn opgebouwd, op welke manier dan ook te wijzigen, kopiëren, dupliceren, verspreiden, over te dragen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

6.2 Inhoud door leden verstrekt

Het Lid verstrekt Rubensdating een licentie op het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door Leden wordt verstrekt met het doel deze inhoud te verspreiden op de website van Rubensdating.

Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van Rubensdating op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet-commercieel, in sublicentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op de Leden (informatie, foto's, videobeelden, beschrijvingen, zoekcriteria, etc.) via alle of een deel van de Rubensdating Diensten (op de Rubensdating website, via e-mail en via Audiotel) en/of in mailings die Rubensdating verzendt en, meer algemeen, via alle distributiemedia, met name bepaalde elektronische communicatiemedia (e-mail, SMS, MMS, WAP, Internet, CD-rom of DVD-rom) of audiovisuele communicatiemedia (pers, radio, analoge televisie, digitale televisie, kabel of satelliet).

Het Lid geeft Rubensdating uitdrukkelijk toestemming deze inhoud aan te passen aan het uiterlijk van de Rubensdating Diensten en/of de andere bovenvermelde communicatiemedia, en/of deze inhoud aan te passen aan de technische vereisten of juiste media-indelingen. Dit recht wordt algemeen verleend voor de wettelijke duur van de verleende rechten onder de Franse en buitenlandse wetgeving en de huidige en toekomstige internationale verdragen, inclusief uitbreidingen die eventueel met betrekking tot de duur zijn overeengekomen. Het is Leden verboden om inhoud die betrekking heeft op andere Leden te kopiëren, dupliceren of op welke wijze dan ook te gebruiken anders dan voor het gebruik van de Diensten voor de persoonlijke doeleinden en privé-doeleinden van het Lid zelf.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid en garantie

7.1 Functioneren van de Rubensdating website en Diensten

Teneinde goed gebruik te kunnen maken van de Diensten, moet het Lid beschikken over de geschikte hardware, software en parameters: Navigator Internet Explorer 6 of een vergelijkbare internetbrowser waarin JavaScript functies, cookies en popups zijn ingeschakeld.

Het Lid dient te beschikken over kennis van de hardware en software die vereist is voor het werken met internet, of waar van toepassing, met internetDiensten, telefoonDiensten en audiotel-Diensten en dient te erkennen dat de eigenschappen en beperkingen van het Internet het niet mogelijk maken om garanties te geven omtrent de veiligheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevensverwerking via het Internet.

Rubensdating kan niet garanderen dat de Diensten goed zullen werken als het Lid een programma voor het onderdrukken van popups activeert. Een dergelijk programma moet worden uitgeschakeld voordat gebruik wordt gemaakt van de Diensten.

Rubensdating garandeert niet dat haar Diensten bruikbaar zullen zijn indien de Internet service provider van het Lid niet in staat is de Diensten op correcte wijze aan te bieden. Rubensdating kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet functioneren, het niet beschikbaar zijn of andersoortige problemen met betrekking tot het gebruik van de Rubensdating website als gevolg van fouten in de software, problemen van de Internet service provider, problemen op het netwerk of elke andere reden welke buiten de invloedssfeer van Rubensdating ligt. Daarnaast geldt dat gebruikers van AOL problemen kunnen ondervinden bij het correct uitvoeren van Rubensdating ten gevolge van de specifieke instellingen van deze internetbrowser.

Om deze reden garandeert Rubensdating niet dat de Diensten zullen functioneren zonder onderbrekingen of fouten. Het functioneren van de site kan in het bijzonder tijdelijk worden onderbroken voor onderhoud, updates of technische verbeteringen of om te werken aan verbetering van de inhoud en/of presentatie. Indien mogelijk, zal Rubensdating Leden vooraf informeren over onderhoudswerkzaamheden of updates.

7.2 Informatie en inhoud door leden verstrekt

Informatie die door een Lid aan Rubensdating wordt verstrekt, moet juist zijn en overeenstemmen met de werkelijkheid. De gevolgen van openbaarmaking van deze informatie over het leven van het Lid en/of andere Leden, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van het desbetreffende Lid. Het Lid neemt het initiatief tot openbaarmaking en verspreiding van persoonlijke informatie, gegevens, tekst, inhoud en beelden via Rubensdating. Om die reden doet het Lid afstand van elke verhaalsmogelijkheid op Rubensdating, met name op grond van mogelijke schade aan het imago, de reputatie of de privacy van het Lid, voortkomend uit de verspreiding of openbaarmaking van informatie over het Lid onder de voorwaarden vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden, met name in artikel 5, "Privacy en bescherming van gegevens van Leden".

Rubensdating kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het gaat om de juistheid of onjuistheid van de informatie en inhoud die wordt verstrekt (en de consequenties daarvan) door Leden of bezoekers van de website. Evenmin kan Rubensdating aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die door een Lid wordt verspreid en die in strijd is met de rechten van een of meer andere Leden of derden.

De kwaliteit die zowel door Rubensdating door haar Leden van de Rubensdating ontmoetingsservice verwacht wordt, maakt het noodzakelijk dat Leden in hun gedrag en uitingen voldoen aan bepaalde ethische normen, de rechten van derden respecteren, en voldoen aan de toepasselijke wetten en regelgeving. In het kader van het voldoen aan kwaliteitseisen, individuele verantwoordelijkheid en ethiek, maakt Rubensdating het mogelijk dat Leden, op haar site, gegevens (foto's, tekst, beelden), gedrag of teksten van een Lid, welke inbreuk lijken te maken op de toepasselijke wetten en regelgeving, het imago of doel van de Rubensdating service, de rechten derden of algemene normen en waarden, kunnen melden. De Leden erkennen en accepteren dat de door hen aangeleverde gegevens, alsmede hun gedrag en teksten op de Dienst(en), kunnen worden opgemerkt door andere Leden, gematigd en/of gecontroleerd door Rubensdating op basis van objectieve toetsingscriteria. Indien een melding of controle een overtreding door het Lid van enige wet of contractuele verplichtingen onthult, kunnen de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden, en met name van het Artikel "Beëindiging", worden toegepast.

In het geval Rubensdating aansprakelijk wordt gesteld voor het niet nakomen door een Lid van verplichtingen die uit de wet of deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien, zal het Lid Rubensdating vrijwaren van alle claims of schadeloosstellingen tegen Rubensdating, inclusief maar niet beperkt tot volledige vergoeding van kosten, inclusief de advocaat- en proceskosten.

7.3 Koppelingen ("links")

Rubensdating of derden kunnen koppelingen vermelden naar andere websites of naar andere bronnen op Internet. Omdat Rubensdating geen controle heeft over deze externe sites en bronnen, kan Rubensdating niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid ervan, en evenmin voor de inhoud, advertenties, producten, Diensten of enig ander onderdeel op of van deze externe sites of bronnen. Alle problemen die betrekking hebben op een koppeling, moeten worden gemeld bij de beheerder of de webmaster van de desbetreffende site. Leden worden erop gewezen dat de Gebruiksvoorwaarden van de externe sites en bronnen van toepassing zijn bij het raadplegen en/of gebruikmaken ervan.

Als een Lid via een zoekopdracht die op de website van Rubensdating is opgegeven, terechtkomt op sites, webpagina's of forums waarvan de inhoud en/of het doel in strijd is met de Franse wetgeving, wordt het Lid aangeraden de desbetreffende site te verlaten om mogelijke juridische sancties te voorkomen.

7.4 Beperking van aansprakelijkheid

Rubensdating kan uitsluitend door een Lid aansprakelijk worden gesteld wanneer voor een rechter het overtuigend bewijs geleverd is dat Rubensdating een onrechtmatige daad heeft gepleegd en het Lid dientengevolge schade heeft geleden. Rubensdating is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van een Lid, indien het gedrag van het Lid heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade die hij/zij stelt te hebben geleden. Rubensdating zal bijvoorbeeld niet aansprakelijk zijn voor de directe of indirecte schade die een Lid lijdt indien het Lid de Gebruiksvoorwaarden niet of niet correct heeft nageleefd.

 

Artikel 8. Beëindiging

Leden kunnen hun registratie bij Rubensdating op elk gewenst moment zonder opgaaf van reden beëindigen op de daartoe bestemde pagina van de Rubensdating website. Een dergelijke beëindiging wordt geacht gelding te hebben vanaf de eerste werkdag nadat Rubensdating het verzoek tot beëindiging van de registratie heeft ontvangen. Het vol membership waarover een Lid bij beëindiging van het lidmaatschap nog beschikt, wordt niet vergoed. Beëindiging van een Vol membership (abonnement) door een Lid wordt geacht in werking te treden op de vervaldatum van het vol membership

Onverminderd de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden geldt dat Vol membership het account van het Lid zonder voorafgaand bericht of waarschuwing zal opheffen, indien het Lid een ernstige wanprestatie pleegt. Deze opheffing heeft dezelfde gevolgen als wanneer het Lid zelf opzegt.

Onverminderd de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden geldt dat Rubensdating het account van het Lid, in geval het Lid de bepalingen van de overeenkomst overtreedt, zal opheffen, zeven dagen nadat het Lid via een aan hem/haar toegezonden e-mail is verzocht te voldoen aan de Gebruiksvoorwaarden en geen gehoor heeft gegeven aan dit verzoek.

Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van Rubensdating om alle door haar geleden schade te vorderen van het Lid, zijn/haar begunstigde en wettelijk vertegenwoordiger(s), ter compensatie van de schade als gevolg van dergelijke overtredingen.

Het Lid zal per e-mail worden geïnformeerd over of een bevestiging ontvangen van de opheffing van zijn/haar account. Persoonlijke gegevens van het Lid worden verwijderd op zijn/haar verzoek of na afloop van de wettelijk vastgestelde periode die volgt op de opheffing van de account van het Lid.


Artikel 9. Overeenkomst tussen het Lid en Rubensdating

Deze Gebruiksvoorwaarden en de pagina's van de Rubensdating-site waarop deze Gebruiksvoorwaarden betrekking hebben, vormen een overeenkomst waarin de relatie tussen het Lid en Rubensdating wordt vastgelegd. Deze voorwaarden prevaleren boven en vervangen alle voorwaarden die eerder zijn overeengekomen, zelfs als deze eerdere voorwaarden niet expliciet zijn ingetrokken of gewijzigd, en vormen het geheel aan rechten en plichten van Rubensdating en het Lid.

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven. Bovendien, indien een partij bij deze overeenkomst nalaat actie te ondernemen op een overtreding van de Gebruiksvoorwaarden door de andere partij, wordt dit niet aangemerkt als het doen van afstand door de eerst genoemde partij om bij toekomstige overtredingen actie te ondernemen.


Artikel 10. Toevoegingen van Rubensdating op de Gebruiksvoorwaarden

Rubensdating mag deze Gebruiksvoorwaarden ten allen tijde wijzigen. Zodra de wijzigingen op de Rubensdating site zijn geplaatst, zal het Lid op de hoogte worden gebracht van de aard van de wijzigingen. De wijzigingen zullen een maand nadat deze op de website zijn geplaatst in werking treden.

Het Lid kan zich in de volgende situatie bevinden:

10.1 De termijn van de door het Lid aangeschafte Vol membership is nog niet afgelopen:

In dit geval mag het Lid eisen dat de Gebruiksvoorwaarden die van kracht waren op het moment dat hij/zij  het vol membership verkreeg, blijven gelden totdat de termijn van de het vol membership is verstreken.

10.2 De termijn waarvoor  het vol member was aangeschaft is verstreken:

In dit geval is het het Lid toegestaan om op elk gewenst moment, binnen de vier maanden volgend op de dag dat de nieuwe Gebruiksvoowaarden van kracht zijn geworden, gebruik te maken van de procedure zoals beschreven in het Artikel "Beëindiging". Na deze periode van vier maanden worden de nieuwe Gebruiksvoorwaarden geacht te zijn geaccepteerd door het Lid, tenzij het betreffende Lid de wens kenbaar heeft gemaakt zijn/haar account te willen opheffen.
Leden worden daarom verzocht om de meest recente versie on line op de site te lezen.


Artikel 11. Jurisdictie en toepasbaar recht

Op deze Gebruiksvoorwaarden is de Franse wetgeving van toepassing. In geval van een geschil omtrent de uitleg van een begrip of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, zal Frans de taal van uitleg zijn. Op grond van dwingendrechtelijke bepalingen van openbare orde zijn de rechtbanken van Parijs uitsluitend bevoegd om te oordelen over elk geschil dat verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering en/of beëindiging en de gevolgen daarvan.Bij eventuele vragen kunt u via het contactformulier onder help contact opnemen met Rubensdating.Nooit meer een banner in beeld? Wordt betalend lid!