Rubensdating

Meer is mooi

Inloggen
Snel zoeken 
Uitgebreid zoeken »Disclaimer

Rubensdating respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website www.rubensdating.com (hierna: "Rubensdating.com"). Rubensdating.com spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze Privacy Policy zijn omschreven.

Huisregels

0.1 Rubensdating hanteert huisregels waar verwacht word dat leden zich daaraan houden.

0.2 Het is niet toegestaan persoonsgebonden informatie( adressen, telefoonnummers URL etc.) in te voeren op de tekstvelden van de profielen. Worden deze wel aangetroffen zal het lid hierover een bericht ontvangen. Bij een tweede waarschuwing van verkeerde informatie zal het profiel en email adres van Rubensdating.com worden verwijderd. Het is hierna niet meer mogelijk om met het betreffende email adres te registeren. Over deze laatste waarschuwing wordt niet gecorrespondeerd

0.3 Het is niet toegestaan aanstootgevende teksten in uw profiel te verwerken. Seksistische, racistische en andere aanstootgevende teksten zullen bij het persoonlijk goed of afkeuren worden geweigerd ( zie 0.2)

0.4 Rubensdating behoud het recht om bij misbruik zonder waarschuwing uw profiel te verwijderen van de site.

0.5 Klachten van leden worden serieus genomen en hier word onderzoek naar gedaan. Ook hier, bij misbruik word het profiel verwijderd van de site.

1. Doeleinden

1.1 Op Rubensdating.com wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van het kunnen aanbieden van de Dienst. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om andere Members in staat te stellen contact met u op te nemen.

1.2 Op Rubensdating.com kan u aangeven of u wenst dat uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden over hetgeen Rubensdating.com u te bieden heeft.

1.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde, zal Rubensdating.com (een deel van) uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of Rubensdating.com betrokken is bij een overname en/of fusie.

1.4 Rubensdating.com behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) Rubensdating.com, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Rubensdating.com zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de website Rubensdating.com.

2. Algemene informatie

2.1 Voor Rubensdating.com is het interessant te weten of Rubensdating.com vaak bezocht wordt en welke Diensten het meest gewild zijn. Hiervoor zal Rubensdating.com bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies (kleine bestanden die naar de browser worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf waardoor er wordt geregistreerd hoe en wanneer een bezoeker een website gebruikt). Met deze informatie kan Rubensdating.com haar Diensten afstemmen op de wensen van de Members.

2.2 Om het recht van privacy van de Members te beschermen, zal alle informatie die op deze wijze wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een bezoeker te identificeren. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U heeft de mogelijkheid jouw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van Rubensdating.com echter wel negatief beïnvloedt kunnen worden.

3. Inzien e-mail

3.1 Rubensdating.com onthoudt zich van het inzien van e-mail en andere persoonlijke bestanden van Members en stelt deze niet aan derden ter beschikking, tenzij Rubensdating.com hiertoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van een bevoegde rechter.

3.2 Onverminderd voorgaande is Rubensdating.com gerechtigd tot het inzien van e-mail berichten, indien zij voldoende reden heeft om aan te nemen dat de wijze waarop de e-mail faciliteiten worden gebruikt in strijd is met de algemene voorwaarden.

4. Wijzigen van Persoonsgegevens

4.1 Een Member kan op elk moment zelf zijn persoonsgegevens veranderen of verwijderen uit de database.

5. Wijziging privacy Policy

5.1 Indien Rubensdating.com mocht besluiten haar Privacy Policy te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacy Policy.Nooit meer een banner in beeld? Wordt betalend lid!